Enerji İzleme ve Tahmin

-A +A

Enerji İzleme ve Tahmin Araştırma Grubu; elektrik şebekesi ve yenilenebilir enerji santralleri (rüzgar ve hidroelektrik santralleri) için geniş ölçekli uzaktan izleme, raporlama, tahmin ve optimizasyon sistemleri (yazılım ve donanım bileşenleriyle birlikte) tasarlamakta, geliştirmekte, işletmeye almakta ve sonrasında her türlü teknik destek hizmetini yürütmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Elektrik şebekesi için geniş ölçekli izleme ve kontrol sistemlerinin geliştirilmesi
  • Rüzgâr santralleri için izleme ve tahmin sistemi geliştirilmesi
  • Hidroelektrik santralleri için izleme, tahmin ve optimizasyon sistemi geliştirilmesi
  • Yenilenebilir enerji kaynakları için izleme ve tahmin sistemlerinin geliştirilmesi
  • Enerji verileri üzerinde makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı sınıflandırma ve tahmin uygulamalarının geliştirilmesi
  • Enerji bilgi sistemleri, enerji bilişimi

PROJELER

Güncel Projeler

1. Güç Kalitesi (Elektriksel Kalite) ve Şebeke İzleme Sistemi Projesi (2021 - 2025): Geliştirilecek olan Elektriksel Kalite ve Şebeke İzleme Sistemi (EKAŞ) ile iletim ve dağıtım ana fiderleri dâhil elektrik şebekesine ait verilerin otomatik olarak toplanması ve depolanması, tüm şebekenin bütünsel bir yapıda izlenebilmesi, verilerin yapay zekâ yöntemleri dâhil çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi ve gerekli raporların bu sistem tarafından otomatik üretilmesi amaçlanmaktadır..

2. ATHOM Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi (2020 - 2026): Seyhan Havzası için geliştirilmiş ve devreye alınmış ATHOM sisteminin yeni tahmin ve optimizasyon modelleri ile geliştirilerek, ülkemizin en büyük akarsu havzalarını içeren Fırat-Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Ceyhan havzalarına da yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

3. Rüzgâr İzleme ve Tahmin Merkezi (RİTM) Sistem İyileştirme Projesi (2020 - 2022): Projenin amacı mevcut RİTM sistem bileşenlerinin proje süresi boyunca sorunsuz çalışmasının sağlanması, fiziksel sunucuların sanal sunucu ortamına taşınarak altyapının iyileştirilmesi, sisteme yeni hava tahmin kaynaklarının eklenerek tahmin performansının ve aralığının artırılmasıdır (www.ritm.gov.tr).

4. Technology Collaboration Project for Developing a 7-Feeder Power Quality Analyzer (2019 - 2021): Bu projenin amacı Suudi Arabistan KACST Kurumu ile beraber geliştirilmiş olan ve IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15 standartlarına uygun yüksek doğruluk ve hassasiyette ölçüm yapabilen güç kalitesi analizöründen elde edilen bilgi birikimi ile, gerilim kanalları ortak 7 adet fideri aynı anda ölçecek bir güç kalitesi analizörü geliştirilmesidir.

Tamamlanmış Projeler

1. Güç Kalitesi Milli Projesi - Güç Kalitesi İzleme Alt Projesi (2006 - 2010): Proje kapsamında geliştirilen Güç Kalitesi İzleme Sistemi; proje kapsamında milli ve yerli olarak geliştirilen güç kalitesi çözümleyicileri yoluyla elektrik şebekesinden senkron şekilde güç kalitesine yönelik elektriksel büyüklüklerin toplanarak merkezi bir veri tabanında saklanmasına ve ilgili kullanıcı ara yüzleri yoluyla izlenmeleri, analiz edilmeleri ve raporlanmalarına imkan sağlamaktadır.

2. Fazör Ölçüm Birimi (PMU) Projesi (2010 - 2010): Güç Kalitesi Milli Projesi kapsamında geliştirilen güç kalitesi çözümleyicilerinin ölçüm yazılımları geliştirilerek 100 ms.’lik ortalamalar halinde fazör verilerini de hesaplaması ve böylelikle aynı zamanda fazör ölçüm birimi (Phasor Measurement Unit - PMU) olarak da çalışabilmesi sağlanmıştır.

3. Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Gücün İzlenmesi ve Tahmini (RİTM) Projesi (2010 - 2015): RİTM Projesi ile ülkemizdeki Rüzgâr Enerji Santrallerinde (RES) üretilen gücün çok kısa (0-6 saat) ve kısa (6-48 saat) dönemler için çeşitli fiziksel, istatistiksel ve hibrit yöntemlerle tahmin edilmesini ve bu tahmin edilen güç verilerinin gerçekleşen üretimlerle birlikte izlenebilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

4. Technology Collaboration Project for Power Quality Monitoring (2013 - 2017): Bu projede Güç Kalitesi Milli Projesi ve devam projelerinden elde edilen AR-GE deneyimi ve yazılım-donanım bilgisinin teknoloji transfer projesi yoluyla Suudi Arabistan’ın KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) adlı kurumuna aktarılması hedeflenmiştir.

5. Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM) Projesi (2016 - 2021): Seyhan Havzası pilot havza seçilerek baraj ve hidroelektrik santrallere (HES) gelecek su akımının tahmin edilmesini ve buna bağlı olarak hem taşkın hem de enerji amaçlı işletme politikalarının baraj ve havza ölçeğinde yapılmasını ve Web-tabanlı kullanıcı arayüz yazılımı ile tüm çıktılara erişimi sağlayan geniş ölçekli bir sistemdir.