Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Kömür ve Gaz Analizleri Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR, AMBALAJ VE MİKTARLAR                                                                

KÖMÜR NUMUNELERİ: Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü vb.) numuneleri 2 kg’dan az 10 kg’dan fazla olmamalı ve numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok, taş kömürü gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

BİYOKÜTLE NUMUNELERİ: Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı, numunelere ön kurutma işlemi uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (arıtma çamuru, tavuk gübresi, mısır sapı, pamuk sapı gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.

GAZ NUMUNELERİ: Gaz numunelerinin mümkünse asgari 4-5 bar basınçta olmak üzere, 500 cc. ve üzeri paslanmaz çelikten, ¼ inç (6,35 mm) boru bağlantı yapmaya müsait vana çıkışlı, manometreli numune kaplarına alınmalıdır. Gaz numunelerinin sızdırmazlığı ve analize uygun yeterli basınçta olduğu kontrol edilmelidir. Analizi istenen numuneler kontrol için en az 2  adet numune kabı ile gönderilmelidir. Çelik, paslanmaz, basınçlı ve sızdırmaz özellikli gaz numune tüplerin tedarik edilememesi durumunda gaz numunesi, tedlar bag olarak tariflendirilen sızdırmaz özellikli polimerik gaz numune torbası içerisine doldurularak en az 2 adet olacak şekilde gönderilmelidir.

YAKIT PİLİ  NUMUNELERİ: Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

Resmi kurumlar tarafından gönderilen gaz ve kömür numunelerinde numune mühürlü ise mührün sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak (raporda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir. Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

 

Bilgi İçin

E-posta: enerji.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 93

 

Katı Yakıt Analiz Laboratuvarı

KÖMÜR ANALİZİ

E1

Toplam kükürt tayini* (ASTM D 4239)                                                                                    

345 TL

E3

Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 5865)                                                                                      

420 TL

E4 

Alt ısıl değer tayini* (ASTM D 5865, ISO 1928) 

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül ,toplam kükürt analizleri yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)                                  

1.620 TL

E5 

Nem tayini* (ASTM D 3173, ASTM D 7582)                                                                          

285 TL

E6 

Uçucu madde tayini* (ASTM D 3175, ASTM D 7582)                                                            

285 TL

E7

Kül tayini* (ASTM D 3174, ASTM D 7582)                                                                             

285 TL

E8

Serbest kabarma endeksi * (ASTM D 720)                                                                               

240 TL

E48

Külde kükürt tayini (ASTM D 4239)                                                                                        

630 TL

E49

Örnek hazırlama* (ASTM D 2013)                                                                                          

270 TL

E198

Kül ergime sıcaklığı tayini   (ASTM D 1857)                                                                           

1.050 TL

E199

Elementel analiz (C,H,N-O)** (ASTM D 5373)                                                                        

1.200 TL

E305

Oksijen tayini (CHN, kül, nem, kükürt analiz sonuçları ile hesaplanır.)

2.115 TL

E261

Yetki Belgesi Kapsamındaki Kömür Analizi “2020 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi”ne göre belirlenecektir.

1.260 TL

 
 

Not: **Toplam kükürt analizi, nem ve kül analizi ile birlikte yapıldığında elementel oksijen değeri de verilebilir.

BİYOKÜTLE ANALİZİ

E195

Örnek hazırlama                                                                                                                     

375 TL

E196

Kısa analiz (nem, uçucu, kül) tayini                                                                                      

825 TL

E197

Toplam kükürt tayini                                                                                                                

405 TL

E251

Kül ergime sıcaklığı tayini                                                                                                        

1.200 TL

E252

Elementel analiz (C,H,N)                                                                                                         

1.200 TL

E253

Üst ısıl değer tayini                                                                                                                 

420 TL

E254

Alt ısıl değer tayini

(Üst ısıl değer, nem, uçucu, kül,  toplam  kükürt, elementel analiz yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)

2.850 TL

E276

Klor Tayini

150 TL

E306

Oksijen Tayini (CHN, Kül, Nem, Kükürt , Klor analiz sonuçları ile hesaplanır.)

2580 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Gaz Teknolojileri Laboratuvarı

DOĞALGAZ  TESTLERİ

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)*

(EN ISO 6974, TS EN ISO 6975, ENISO 6974, EN ISO 6975 hesapla fiziksel özelliklerin

(ısıl değer, yoğunluk, wobbe endeksi) tayini * TS EN ISO 6976, EN ISO 6976)                  

1.800 TL

Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)+Gaz numune torbası

2.100 TL

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi 

1.800 TL

İçeriği belli olmayan gazların kompozisyon analizi +Gaz numune torbası

2.100 TL

Katı numunelerde H2/CO/CH4/CO2/N2 gaz adsorpsiyon eğirilenin belirlenmesi

(0-20 bar basınç aralığında) 

690  TL/numune/gaz

Çok noktalı BET yüzey alanı analizi                                                                                     

370 TL

Çoklu katalizör test sisteminde katalizör aktivite testleri

310 TL/saat

Petrol Türevli Sıvı Ürünlerin Fraksiyonlu Distilasyonu -TBP

10.000

Gaz Teknolojileri Teknik/Teknolojik Değerlendirme ve Danışmanlık Hizmetleri 

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakıt Pili Laboratuvarı

YAKIT PİLİ  TESTLERİ

Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.

4 NOKTA PROB YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ

E155

Yüzeysel/Hacimsel İletkenlik                                                                                                                   

320 TL

E277

Yüksek sıcaklık membran iletkenliği (100-180 °C)

2.310 TL

YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ

E159

Yakıt pili tek hücre performans testi (8 saat)

2.250 TL

E163

Elektrot hazırlanması

Katalizör yükleme miktarı, aktif alan, vb üzerinden belirlenecektir.

E295

Müşteri tanımlı membran elektrot ünitesi (MEÜ) hazırlama        

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E278

Yüksek sıcaklık (100-180 °C) membran yakıt pili testi (5-25 cm2)

2.900 TL

E296

Yakıt pili ömür testi                                                                                                        

260 TL/saat

YAKIT PİLİ YIĞINI

E279

PEM yakıt pili yığın üretimi                

                      Hücre sayısı ve istenilen güç üzerinden fiyat belirlenecektir.

E283

Yakıt pili eğitim kiti (1-5W borlu yakıt pili eğitim kiti)

9.120 TL

E292

2 kW PEM yakıt pili modülü                                                                                                                       

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir

E310

Metanol yakıt pilli eğitim kiti analizi

3.625 TL

         

 

 GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ

E164

Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2, O2, N2, CO2, He, CH4 gaz testleri)

1.625 TL

Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ

E223

Çift vidalı extruder ile grafit-polimer kompozit malzeme üretimi

5.450 TL

E280

Müşteri tanımlı polimer kompozit plaka üretimi     

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

YAKIT PİLİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

E281

Yakıt pili teknolojileri danışmanlık hizmetleri (saat)

570 TL

E282

Yakıt pili tasarım hizmeti (gün)

4.560 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Yakma ve Gazlaştırma Laboratuvarı

E259

Kömür ve biyokütle gazlaştırma deneyi ve teknik/teknolojik değerlendirmeler

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E309

Termokimyasal dönüşüm teknolojileri teknik/teknolojik değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri         

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E260

Kömür ve biyokütle yakma deneyi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

E284

Azot veya Hava Ortamında Kömür ve biyokütlelerin termal analizi (TG-DTA)

288 TL

E285

Kömür ve biyokütlelerin termal davranışının incelenmesi sırasında FTIR ile çıkan gazların spektrogramların  çıkarılması (yorumlama hariç)

784 TL

E287

Kömürde helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini 

334 TL

E288

Biyokütle ve atıklarda helyum piknometre ile gerçek yoğunluk tayini

344 TL

E297

Fiziksel Adsorpsiyon Yöntemi ile Yüzey Alanı Ölçümü                                                                    

470 TL

E300

Katı ve sıvı yakıtlar ve atıklarda X-ışını floresans spektroskopisi ile içerik tayini

506 TL

E303

Tanecik Boyut Analizi Kuru Ölçüm (0,01-3500 µm) 

363 TL

E304

Tanecik Boyut Analizi Yaş Ölçüm (0,01-3500 µm)

363 TL

E308

Kömürün Öğütülebilirlik İndeksi Tayini (Hardgrove Yöntemi ile)

363 TL

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.